Alver kommune Habiliteringsteneste

Ser du etter ei fast helgestilling? Studentar kan og søkje!

Helgestilling - 31 eller 22 % fast - Kvernhusmyrane Bufellesskap

Kort om stillinga

Me har no ledig to helgestillingar i 22% og 31% fast tilsetjing ved Kvernhusmyrane Bufellesskap.
Arbeidstid i 31% fast stilling er tredje kvar helg med arbeid 6,5 timar fredag og 12,5 timar laurdag og søndag,
og arbeidstid i 22% fast stilling er langvakter med 12,5 timer tredje kvar laurdag og søndag.

Om Habiliteringstenester i Alver kommune

Habiliteringstenester i Alver kommune gjev tenester til personar med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gjeve som tenester i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetssenter, og ulike former for avlasting for familiar med born/unge med omfattande behov for omsorg. Inn under habiliteringstenestene finn ein også støttekontaktteneste og koordinatorar for Individuell Plan.

Om Bjørkhaugen Bufellesskap og Kvernhusmyrane Bufellesskap 

Kvernhusmyrane bufellesskap ligg sentralt i Knarvik, og er heimen til 6 personar med ulik grad av funksjonshemming. Bustaden er døgnbemanna. Målet er å gje tenester av høg kvalitet for å sikre ein best mogleg kvardag for den einskilde bebuar.

Arbeidsoppgåver

 • Leggje til rette for aktivitetar og for at kvar enkelt skal kunne meistre eigen kvardag
 • Utføre naudsynte omsorgsoppgåver
 • Legemiddelhåndtering
 • Praktiske gjeremål i bolig
 • Bidra til eit godt omdømme gjennom god service ovenfor tjenestemottaker 
 • Dokumentasjon gjennom profil

Kompetansekrav

 • Helsefagarbeidar eller studentar innan helsefaglege og pedagogiske studieretningar 
 • Førarkort klasse B

Andre med relevant erfaring oppmodast og til å søkje, og erfaring frå brukargruppa er eit føremon.

Kven ser vi etter?

Me ønskjer deg som har eit engasjement for faget og brukergruppa. Du har høg etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon. I arbeidskvardagen meistrar du å foreta faglege vurderingar og kan utvisa godt skjønn. Dine empatiske evner gjer at du kan sjå den einskilde bebuar, og du har eit ønskje om å gjere ein positiv forskjell i andre sitt liv. Som kollega er du positiv og ein god relasjonbyggar som bidrar inn til eit godt arbeidsmiljø, og du har gode samarbeidsevner. 

Vi tilbyr

 • Ein variert arbeidskvardag med interessante faglege utfordringar
 • Gode og trygge kollegaer med høg kompetanse
 • God pensjonsordning
 • Lønn- og tilsetjingsvilkår etter lov- og avtaleverk

Politiattest

I tråd med helsepersonellova vert det stilt krav om politiattest ved tiltredelse.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. Rekrutterarar ber aldri om BankID i samband med rekrutteringsprosessen. Som jobbsøkjar må du aldri avgje sånn informasjon i samband med søknadsprosessen. Om du opplever dette, ber vi deg ta kontakt.  

Bli kjent med Alver kommune

Del på:

Referansenummer:

Kvernhusmyrane

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg

Søknadsfrist:

10.06.2023

Tiltreding:

Etter avtale

Arbeidsstad:

Knarvik

Kontaktpersonar:

Bjørg Konglevoll Lunde

mob: +47 99316642

Adresse:

Kvernhusmyrane 41 5914 Isdalstø

Kart: